Togainu no Chi

 

Rin

101113 | Photographer (Pireze) | Akira (Madara), Shiki (Nadleeh), Keisuke (Shikiro)