Show by rock!!

 

Shu☆Zo

160117 | Photographer ( Pireze ) | Kai (Cheroppi), Riku (Karoru)