Prince of Stride

 

Reiji Suwa

160410 | Photographer ( Andy Wai Cheong Chan )

 

Reiji Suwa

160823 | Photographer ( Andy Wai Cheong Chan, E.G, SnakeyHoho ) | Nana (Cheroppi), Riku ( M.G), Takeru (Karoru), Kyousuke (KniteMaya), Tasuku (Kimvito)